Om oss

Norsk Skogfinsk Museum er en konsolidering av fire eldre kulturverninstitusjoner som arbeidet med skogfinsk historie og kultur: Gruetunet Museum (etablert 1942), Finnetunet (etablert 1942), Austmarka Historielag (etablert 1977) og Åsnes Finnskog Historielag (etablert 1990). Disse fire institusjonene stiftet Norsk Skogfinsk Museum i desember 2005.

De fire stifterne har helt fra sin etablering arbeidet aktivt med vern og formidling innen hver sin geografi, og i stor grad også i samarbeid, ettersom de alle har arbeidet med den skogfinske historien og kulturen. Konsolideringen til Norsk Skogfinsk Museum i 2005 samlet disse eldre institusjonenes krefter til større økonomi og innsatser, samtidig som de gamle institusjonene fremdeles driver sin virksomhet ved sine anlegg og besøkssteder.

 

Styret for Norsk Skogfinsk Museum

Jan Larsson (styreleder), Jan Myhrvold (nestleder), Vidar Pedersen, Nils Erik Iversen, Kaja Sillerud Haugen (oppnevnt av Grue kommune), Ragnar Nyman (oppnevnt av Hedmark fylkeskommune), Birger Nesholen (valgt av de ansatte). 

 

Vedtekter
for
Stiftelsen Norsk Skogfinsk Museum

Opprinnelig vedtatt den 14.12.2005.
Endret 26.10.2006, 07.05.2007 og 14.06.2018.
Godkjent av Stiftelsestilsynet 11.09.2018.

§ 1 Navn
Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Skogfinsk Museum.
Stiftelsen er stiftet 14. desember 2005 og har sitt hovedsete på Grue Finnskog, Grue kommune i Hedmark.

§ 2 Formål
Stiftelsen Norsk Skogfinsk Museum er et konsolidert museum som skal ivareta det faglige, økonomiske og administrative ansvar for de samlinger og eiendommer som etter egen avtale med eierne skal forvaltes av stiftelsen.

Norsk Skogfinsk Museum skal gjennom innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling arbeide aktivt med skogfinsk kultur innen dens totale geografi i Norge, og innen dens totale innhold i historie, nåtid og framtid. Museets samlinger og virksomhet skal avspeile den flerkulturelle situasjon som har vært virkelighet i skogfinske områder i Norge.

Museet skal:
• være initiativtaker, inspirator, pådriver, nettverksbygger og samarbeidspartner for utvidet oppmerksomhet, vern, forskning og formidling av skogfinsk kultur i Norge.
• ta på seg nasjonale oppgaver i forvaltning og vern av kulturminner og dokumentasjonsmateriale, og være en del av det nasjonale museumsnettverket.
• skape forståelse for sammenhengen mellom natur og kultur, og for kulturelt mangfold, historisk og i nåtid.
• arbeide med et internasjonalt perspektiv, gjennom samarbeid med relevante utenlandske organisasjoner, myndigheter og finsk-ugriske kulturområder som er relevante for den skogfinske kulturen i Norge.

§ 3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er NOK 100.000.

§ 4 Partsrådet (Tidligere representantskapet)
Partsrådet består av:
a) To representanter med vararepresentant((er)) oppnevnt for 2-årsperioder fra hver av de partene som har avtale med Norsk Skogfinsk Museum om forvaltning av samlingene, samt en fra Skogfinske Interesser i Norge.
b) Én representant med vararepresentant oppnevnt for 4-årsperioder fra hver av vertskommunene for de parter som har avtale med Norsk Skogfinsk Museum om forvaltning av samlingene.

Partsrådet velger selv sin ordfører og varaordfører med funksjonstid på ett år. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er tilstede.
Partsrådets medlemmer har én stemme hver. Ved stemmelikhet avgjør ordførerens stemme.

§ 5 Partsrådets møter og oppgaver
Partsrådet skal avholde minst ett møte i året. Innkalling til møtene skal skje skriftlig med minst to ukers varsel.

Et møte innen 15. april skal:
a) Gi uttalelse til styrets beretning, regnskap og revisjonsberetning for sist avsluttede år.
b) Gi uttalelse til styrets budsjettforslag for kommende år.
c) Ha myndighet til å avgi uttalelse i saker som framlegges av styret, eller som representantskapet selv tar initiativ til.
d) Velge fire medlemmer med varamedlemmer til museets styre for 2-årsperioder, slik at to medlemmer med varamedlemmer er på valg hvert år. Partene definert i punkt a) i § 4 skal være representert i styret. Det bør tilstrebes god balanse i styret mellom kjønnene som helhet.
e) Velge styrets leder og nestleder for ett år.
f) Velge ett medlem til valgkomiteen for tre år, jfr. § 8.
g) Velge revisor.
h) Gi råd til styret om inngåelse av avtaler med eventuelle nye parter som ønsker Norsk Skogfinsk Museum som forvalter av sine samlinger.
i) Velge partsrådets ordfører og varaordfører for ett år.
j) Fastsette styremedlemmers godtgjørelse.

Det føres protokoll over partsrådets møter.

§ 6 Styret
Styret består av sju medlemmer, med varamedlemmer, sammensatt på følgende måte:

a) Fire medlemmer fra avtalepartnerne/stifterne, med varamedlemmer velges av partsrådet, jfr. § 5, punkt d.
b) Ett medlem med varamedlem oppnevnes av fylkeskommunen for 4-årsperioder.
c) Ett medlem med varamedlem oppnevnes av vertskommunen for 4-årsperioder.
d) Ett medlem med varamedlem velges av og blant museets ansatte.

Styret innkalles når styreleder finner det nødvendig, eller når det forlanges av minst tre styremedlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer/varamedlemmer er tilstede, og blant disse styrets leder eller nestleder. Vedtak treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders/nestleders stemme utslagsgivende.
Museets daglige leder og faglige rådgiver deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett.
Det føres protokoll over styrets møter.

§ 7 Styrets oppgaver
Styret er stiftelsens høyeste organ. Styret er ansvarlig for forvaltningen av stiftelsen og skal sørge for at dette skjer i samsvar med vedtektene og med lover som regulerer virksomheten.
Styret skal vedta budsjett og godkjenne årsregnskap og årsberetning.
Styret ansetter daglig leder og fastsetter dennes vilkår og instruks.
Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake slik fullmakt.

§ 8 Valgkomite
Partsrådet velger en valgkomite på tre medlemmer. Medlemmene velges for tre år. Hvert år går den ut som har sittet lengst i komiteen. Det medlem som har lengst funksjonstid, er
komiteens leder.
Hver avdeling foreslår en kandidat til valgkomiteen.
Valgkomiteen framsetter forslag til de valg som foretas i partsrådets møter (jfr. § 5).

§ 9 Finansforvaltning
Stiftelsen skal drive en ansvarlig finansforvaltning. Opptak av lån skal godkjennes av aktuelt departement.

§ 10 Endring av vedtektene
Styrets forslag til vedtektsendringer skal forelegges relevant offentlig forvaltning og/eller aktuell myndighet, samt partsrådet til uttalelse. Vedtektsendringer vedtas av styret.

§ 11 Endring og oppløsning

Eventuell beslutning om endring eller oppløsning av stiftelsen må tas av partsrådet med minst 2/3 flertall. Partsrådet skal under dette framsette forslag til en løsning som sikrer videreføring av formål og verdier. Løsningen skal godkjennes av departementet.

...oo§oo...