Orala

Orala ligger på Varaldskogen og er et intakt gardsanlegg som museet kjøpte i 2011. Garden ble ryddet av skogfinnen Samuel Orainen i 1692, og var i drift fram til 1980-tallet. Museet driver garden i samarbeid med Austmarka Historielag og Oralas Venner. Garden ble fredet som skogfinsk kulturminne i oktober 2019.

Orala er det opprinnelige finske navnet på garden, mens det er det senere fornorskede navnet, Åranstorpet eller Aronstorpet, som står på kart. Navnet Orala kommer av det finske slektsnavnet Orainen, som ryddet garden.  

Garden har et bygningsmiljø på 15 bygninger som i tid strekker seg gjennom mer enn 200 år, og som viser den variasjon i bygningstyper som det kunne være på et gardsbruk på Finnskogen, når man hadde som målsetting å være selvhjulpne med det meste. I tillegg til nødvendige driftsbygninger som låve, fjøs, sommerfjøs, høyløe, kokkhus, stabbur og jordkjeller, er det også både smie og sagbruk på garden. Og til og med en netthuk ved Søndre Øyersjøen, for oppbevaring av fiskeredskap. 

Helt fra overtakelsen i 2011 har museet drevet slått av de områdene av innmarka med størst biologisk mangfold av vekster. Dette er i første rekke gardstunet, hvor bl.a. ballblom er en karaktervekst på forsommeren. Vi inviterer folk til å delta på dugnad under deler av slåtten, og vi viser eldre metoder for høytørk, med hesjing både på raier og kraker og på staur. Hvert år dyrkes det også poteter på garden. Deler av innmarka er avsatt til beite, der storfe av eldre raser går på beite gjennom sommeren.

Den 60 km lange vandringeleden Finnskogrunden går over gardstunet, og gir vandrerne opplevelser av både historie, naturmangfold og idyll. 

Fredningen i 2019 omfatter både bygningsmiljøet og landskapet på innmarka, i stor forståelse med museets bruk av eiendommen. Se detaljer for fredningen i fredningsbrevet fra Riksantikvaren her.

Med medlemskap i Oralas Venner får du invitasjon til arrangement og annet gjennom året. For medlemskap, ta kontakt med Rolf Amundsen på e-post: rolf1.amundsen@gmail.com. 

Kontakt

Åpningstider

  • Åpningstider sommeren 2024: Alle lørdager og søndager i perioden 25. mai til 31. august, hver dag kl 12-16.
  • Lørdag 20. juli arrangeres visekveld på Orala. Uteområdet er tilgjengelig hele året, enten du går fra parkeringen eller vandrer på Finnskogrunden.

Billetter og priser

Det er opp til besøkerne å eventuelt ville gi bidrag til arbeidet med vedlikehold av garden.
Egne priser på visekvelder og andre arrangement.

Besøksadresse

Aronstorpvegen på Varaldskogen