Temaer


Skogfinnenes migrasjonshistorie

Skogfinner, emigrasjon og kolonisasjon

Skogfinnene i Norge og Sverige stammer fra utvandring fra Finland som startet på midten av 1500-tallet. En stor del av skogfinner kom opprinnelig fra Savolaks i Øst-Finland, men også fra områder rundt Savolaks. Grunner til hvorfor de flyttet var forskjellige, men blant annet overbefolkningen, skattelettelser og krig oppfordret savolaksere flytte fra hjemtraktene. De flyttet vestover innenfor Sveriges rike, som Finland hørte til frem til 1809, og bosatte som regel ubebodde skogsområder. Deres kultur var særlig preget av svedjebruket (svibruket), som kom til å bli en av hovedsaklige næringsveier i Finnskogen. Les mer…


Svedjebruk

Svedjebruk og næring

Skogfinnene levde av svedjebruk, jakt, fisk, jordbruk og fedrift, og på grunn av fleksible forsørgingsmuligheter kunne de berge livet også i tilfelle uår. De store barskogområdene ble utnyttet for jakt og fangst, og pels og fisk var viktige handelsvarer under middelalderen og senere. Allerede på 1600-tallet ble svedjebruket en kontroversiell næringmåte i Sverige da interesser for skog, bergverksindustri og tømmerhogging til jernverkene og sagbrukene var i sterk vekst. Dette leddet til et påbud mot svedjebruk på marken man ikke hadde eiendomsrett til. Det samme skjedde i Norge kun noen få år etter skogfinnene hadde bosatt seg i landet. Restriksjoner av svedjebruket ledet til at det ble vanskelige for skogfinner å styre egne muligheter til forsørging, og at de var etterhvert nødt til bli åkerbrukere. Les mer…

 

Byggeskikk

Byggeskikk

Det skogfinske kulturlandskapet ble skapt etter næringslivets behov og bygningene bygget for å motsvare deres funksjon. Skogfinnene i Norge drev svedjebruket med huhta-metoden og hadde derfor god tilgang til barskog. Av den grunn ble lafteteknikk den grunnleggende bygningsteknikken blant skogfinner, og nordmenn som hadde et annerledes næringsliv bygget sine hus med ulike teknikker enn skogfinner. Røykovnsteknologi var også typisk for skogfinner men også for andre finsk-ugriske folk i Nord-Europa. På grunn av svedjebruket var det viktig å få bygd en rie i nærheten av den svedjen man dyrket. Det fantes en del lignende trekk i skogfinske og finske byggeskikk, som tyder på at etter å ha flyttet til Skandinavia bygget skogfinner motsvarende hus og bygninger som i Finland og hadde lignende utfordringer som leddet til tilsvarende byggeløsninger. I løpet av århundrene ble skogfinnenes livsstil påvirket blant annet av skandinavisk kultur og samfunnsutvikling, jordbruk, fedrift og myndighetenes samfunnspolitikk, noe som har ledd til endringer i byggeskikken. I tillegg til disse hadde den skogfinske byggeskikken blitt påvirket av materialer og miljøet i området. Tunformen i Finnskogen hadde ikke en typisk organisert mønster eller form slik som var vanlig blant nordmenn og svensker. Noen garder utviklet seg etter den norske eller svenske modellen mens noen bevarte den tradisjonelle uregelmessige tunformen, muligens på grunn av tunets periferiske beliggenhet. Les mer…

 

Tro og magi

Folketro og magi

Skogfinner var blitt kristne flere hundre år før de flyttet fra Finland til Finnskogen, men likevel var den skogfinske folketroen preget av overnaturlige vesener, ritualer og myter som man kunne utnytte for å holde kontakt med åndeverden. Skogfinnenes tro på det overnaturlige og det mytiske kan bevises med arkeologiske kilder og kulturelle særtrekk som er blitt bevart enda til våre dager. Folketroen ga forklaring for fenomen som ikke kunne bli kontrollert, fra dårlig vær til sykdom, og ga mennesker mulighet til å prøve å påvirke det unaturlige eller umenneskelige.

Ifølge skogfinnenes tro eksisterte det både gode og vonde krefter som kunne utnyttes hvis man kjente til metodene. Hvis man hadde dårlig fiskelykke eller kuene ikke melket som godt som før kunne vonde krefter, skadelige besvergelser eller hekseri påført av en annen person være grunnen. Hadde naboen bedre fangst eller feitere griser, kunne dette forklares med at han hadde brukt overnaturlige midler eller metoder eller vært i kontakt med onde vesener for å oppnå slike resultater. Egne husdyr og avling ville bli beskyttet med magiske symboler og beskyttende besvergelser. Les mer…

 

Hjem og skole

Hjem og skole

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Les mer…

Share